TRANG NGHIÊM KHÓA TU ĐẠI GIÁC TẠI SAN JOSE, HOA KỲ NĂM 2022. TẬP 8

Sáng ngày 18/12/2022 Tập 8. Buổi pháp thoại 3: Đại đức Giác Minh Luật, trú xứ Như Lai Thiền Tự, San Diego, Hoa Kỳ giảng pháp đề tài: “Lo”. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Võ Văn Tường
TRANG NGHIÊM KHÓA TU ĐẠI GIÁC TẠI SAN JOSE, HOA KỲ NĂM 2022. TẬP 8

Tin cùng chuyên mục