NI SƯ THÍCH NỮ GIỚI HƯƠNG GIẢNG PHÁP TẠI CHÙA ĐẠI BẢO TRANG NGHIÊM, HAYWARD, HOA KỲ.

19 giờ hôm nay, ngày 04/10/2022, tại chùa Đại Bảo Trang Nghiêm, địa chỉ: 2553 Darwin Street, thành phố Hayward - ngôi chùa do cố Hòa thượng Thích Đỗng Tuyên thành lập - Ni sư Tiến sĩ Thích Nữ Giới Hương, trụ trì chùa Hương Sen ở thành phố Perris, miền Nam tiểu bang California đã đến viếng chùa, lễ Phật, trì chú Đại Bi, dâng lời tưởng niệm lên giác linh cố Hòa thượng Viện chủ chùa Đại Bảo Trang Nghiêm; và thuyết giảng đề tài: “10 hạnh nguyện của Bồ tát Phổ Hiền”. Đó là: Một là lễ kính các đức Phật. Hai là khen ngợi các đức Như Lai. Ba là rộng sắm đồ cúng dường. Bốn là sám hối các nghiệp chướng. Năm là tùy hỷ các công đức. Sáu là thỉnh đức Phật thuyết pháp. Bảy là thỉnh đức Phật ở lại đời. Tám là thường học đòi theo Phật. Chín là hằng thuận lợi ích chúng sanh. Mười là hồi hướng khắp tất cả. Sau phần giảng pháp, Ni sư thông báo về cuộc thi viết văn chủ đề: “Ứng dụng Phật pháp trong đời sống hàng ngày” do chùa Hương Sen tổ chức. Hạn chót nhận bài vào ngày 30/10/2022. Quý Phật tử muốn tham gia, xin li
NI SƯ THÍCH NỮ GIỚI HƯƠNG GIẢNG PHÁP TẠI CHÙA ĐẠI BẢO TRANG NGHIÊM, HAYWARD, HOA KỲ.

Tin cùng chuyên mục