CHÙA BẢO LÂM, CANADA.

CHÙA BẢO LÂM, CANADA.

Một số Tự viện Ni Giới người Việt tại Hải ngoại. Tập 3. Chùa Bảo Lâm Vancouver, BC, Canada. Địa chỉ: 6025 St. George Street, Vancouver, BC, Canada V5W-2Y5 Điện thoại: (604) 327-5546 Email: thichtrihanh@yahoo.com Viện chủ: Ni sư Thích Nữ Tịnh Pháp

CHÙA TỪ QUANG - CANADA

Chùa tọa lạc tại số 2176 Rue Ontario Est, Montréal, Québec H2K 1V6 và số 1978 Rue Parthenais, Montréal, Québec H2K 3S3.