TRANG NGHIÊM KHÓA TU ĐẠI GIÁC TẠI SAN JOSE, HOA KỲ NĂM 2022. TẬP 3

Trưa ngày 17/12/2022 Tập 3. Chư Tôn Đức Tăng, Ni đi khất thực. Võ Văn Tường
TRANG NGHIÊM KHÓA TU ĐẠI GIÁC TẠI SAN JOSE, HOA KỲ NĂM 2022. TẬP 3

Tin cùng chuyên mục