ĐẠI LỄ PHẬT ĐẢN CỘNG ĐỒNG PHẬT GIÁO VÙNG BẮC CALIFORNIA, HOA KỲ PL 2568. NGÀY 05/5/2024 - LỄ RƯỚC PHẬT VÀ XE HOA DIỄN HÀNHH

Chư Tôn Đức Tăng, Ni, Phật tử rước Phật và đoàn xe hoa diễn hành tại Grand Century Mall và History Park, San Jose.
ĐẠI LỄ PHẬT ĐẢN CỘNG ĐỒNG PHẬT GIÁO VÙNG BẮC CALIFORNIA, HOA KỲ PL 2568.  NGÀY 05/5/2024 - LỄ RƯỚC PHẬT VÀ XE HOA DIỄN HÀNHH

Xe hoa thiền viện Trúc Lâm Vô Ưu tại Grand Century Mall

Đoàn lân múa chào mừng

Xe hoa diễn hành tại History Park

Chư Tôn Đức Tăng, Ni

Chư Tôn Đức Ni

Phật tử

Gia đình Phật tử

Kiệu Phật

Tin cùng chuyên mục