5 Thiền sư Việt Nam - Vesak 2008, Hà Nội

5 Thiền sư Việt Nam - Vesak 2008, Hà Nội