TRANG NGHIÊM KHÓA TU ĐẠI GIÁC TẠI SAN JOSE, HOA KỲ NĂM 2022. TẬP 9

Trưa ngày 18/12/2022 Tập 9. Chư Tôn Đức Tăng, Ni đi khất thực. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Võ Văn Tường Website: chuaviettoancau.com
TRANG NGHIÊM KHÓA TU ĐẠI GIÁC TẠI SAN JOSE, HOA KỲ NĂM 2022. TẬP 9

Tin cùng chuyên mục