LỄ TANG HÒA THƯỢNG THÍCH ĐỖNG TUYÊN TÂN VIÊN TỊCH - LỄ PHÁT HÀNH - TRÀ TỲ NGÀY 10/4/2022

Chiều buồn tiễn Ôn! *** TRANG NGHIÊM LỄ TANG HÒA THƯỢNG THÍCH ĐỖNG TUYÊN TÂN VIÊN TỊCH! Chiều ngày 10 tháng 4 năm 2022, tại nhà tang lễ thành phố Fremont, tiểu bang California, Hoa Kỳ, chư Tôn Đức Tăng, Ni Cộng đồng Phật giáo Bắc California cùng Môn đồ pháp quyến cố Hòa thượng đã trang nghiêm tổ chức ngày thứ ba Lễ Tang Hòa thượng Thích Đỗng Tuyên viên tịch vào ngày 20 tháng 3 năm 2022. Lễ Truy Niệm. Lễ Phát Hành – Cung tiễn Kim Quan đến nơi Trà Tỳ (ảnh 01-70) Thỉnh Giác Linh an vị tại Chùa Đại Bảo Trang Nghiêm (ảnh 71-76) Thỉnh Xá Lợi an vị tại Chùa Đại Bảo Trang Nghiêm (ảnh 77-80) Quang lâm Chứng minh buổi lễ Truy Niệm có: Trưởng lão Hòa thượng Thích Thắng Hoan, Trưởng lão Hòa thượng Thích Tịnh Từ, Trưởng lão Hòa thượng Thích Phước Thuận, Trưởng lão Hòa thượng Thích Tịnh Diệu, Trưởng lão Hòa thượng Thích Đạo Quang, Hòa thượng Thích Tín Nghĩa, Hòa thượng Thích Minh Đạt, Hòa thượng Thích Bổn Đạt, Hòa thượng Thích Minh Mẫn, Hòa thượng Thích Thông Hải, Hòa thượng Thích Chơn Lễ, Hòa thượng Thích Minh
LỄ TANG HÒA THƯỢNG THÍCH ĐỖNG TUYÊN TÂN VIÊN TỊCH - LỄ PHÁT HÀNH - TRÀ TỲ NGÀY 10/4/2022

Tin cùng chuyên mục